Bel voor een afspraak:
088 75 569 01
call AFSPRAAK MAKEN?
BEL : 088 75 569 01

Over ons

Informatie

Deze website is bedoeld als informatiebron voor patiënten die een operatieve oncologische behandeling moeten ondergaan. De inhoud van deze site representeert de mening, kennis en ervaring van Prof.Dr. R. van Hillegersberg, oncologisch chirurg in het Universitair Medisch centrum Utrecht (UMCU). De auteur pretendeert niet volledig te zijn. Operatie-indicaties en operatietechnieken worden steeds beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen.Deze informatie is niet bedoeld om medische adviezen te geven en kan ook niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemeen chirurgische informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Kankeroperatie.nl is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Kankeroperatie.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Kankeroperatie.nl worden aangeboden, of het niet toegankelijk zijn van deze site door technische storingen. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. Het is belangrijk te beseffen dat aan de geboden informatie niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverleners.

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2015

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 980.10)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 900,00)
 • Ondersteunen van de kosten voor internationale publicatie van onderzoeksresultaten op het gebied van slokdarm-maagkanker (€ 560,95)
 • Organisatie van wetenschappelijke symposia op het gebied van lever en alvleesklier kanker operaties (Dutch Highlights IHPBA, € 6.276,36) en internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 2.012.,06)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 5.618,90)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 2.312,45)
 • Ondersteunen van Wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van longvoorbereiding bij slokdarmkanker operaties (PREPARE studie) (€5.200,00 )
 • Administratiekosten (€ 4.065,60)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2016

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 1.839,20)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 5.366,07)
 • Ondersteunen van de kosten voor internationale publicatie van onderzoeksresultaten op het gebied van slokdarm-maagkanker (€ 6.840,83)
 • Organisatie van wetenschappelijke symposia op het gebied van lever en alvleesklier kanker operaties (Dutch Highlights IHPBA, € 4.026,36) en internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 5.488,50)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 5.572,69)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 4.484,95)
 • Administratiekosten (€ 3.250,73)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2017

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 405,35)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 10.013,95)
 • Organisatie van wetenschappelijke symposia op het gebied van lever en alvleesklier kanker operaties (Dutch Highlights IHPBA, € 4.447,41) en internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 15.508,87)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 1.679,00)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 968,00)
 • Administratiekosten (€ 426,45)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2018

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 2.117,50)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 17.907,97)
 • Organisatie van wetenschappelijke symposia op het gebied van lever en alvleesklier kanker operaties (Dutch Highlights IHPBA, € 4.144,91) en internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 2.735,00)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 6.481,50)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 4.915,78)
 • Administratiekosten (€ 615,42)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2019

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 395,43)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 4.291,56)
 • Organisatie van internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 3.453,99)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 7.174,06)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 785,86)
 • Administratiekosten (€ 454,52)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2020

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 780,45)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 1.090,60)
 • Organisatie van internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 22.704,00)
 • Symposium voor borstkanker chirurgie (€ 2.249,716)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 936,00)
 • Administratiekosten (€ 1.954,54)

Activiteiten Stichting Chirurgische Oncologie Utrecht 2021

 • Verdere ontwikkeling van de website kankeroperatie.nl gericht op informatie voor patiënten die een operatie ondergaan voor kanker (€ 413,79)
 • Stimuleren van internationale uitwisseling op het gebied van slokdarm-maagkanker operaties via ondersteuning van het bezoek aan congressen op dit gebied waar onderzoekers hun onderzoek presenteren en nieuwe ontwikkelingen horen (€ 855,89)
 • Organisatie van internationale cursus voor chirurgen die kijkoperaties van slokdarm en maagchirurgie willen leren (€ 16.594,30)
 • Ondersteunen van de kosten voor een onderzoek naar robot operaties bij slokdarm kanker (ROBOT trial) (€ 758,00)
 • Administratiekosten (€ 75,00)

Links

Het feit dat materialen en internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door Kankeroperatie.nl. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Kankeroperatie.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Bescherming Persoonsgegevens

Is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kankeroperatie.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt Kankeroperatie.nl uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Kankeroperatie.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

Presentatie en inhoud onfhankelijk van sponsoring

De sponsor(s) zoals gemeld op de sponsorpagina zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de informatie zoals aangeboden op deze website noch hebben zij daarop een sturende invloed gehad. Daar waar een doorschakeling naar de bedrijvenpagina van de sponsor kan plaatsvinden wordt de bezoeker duidelijk geinformeerd over het feit dat hij bij de keuze “verder” deze website verlaat. In geval er de mogelijkheid bestaat om via doorlinking bedrijvenpagina’s van de sponsors te bezoeken heeft dit als doel de bezoeker in de gelegenheid te stellen om additionele informatie op te vragen over de vermelde producten.

De vermelde medici alsook de webmaster zijn volledig autonoom in hun handelen en zijn door vermelding op deze website op geen enkele wijze gebonden aan het voorschrijven van producten zoals vermeld op sommige pagina’s van deze website. Zowel stichting “Chirurgische Oncologie Utrecht”, eigenaar van deze website, als de sponsor(s) vermeld op de sponsorpagina onderschrijven in deze de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kankeroperatie.nl.

Reacties zijn gesloten.